یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

11th Iranian Conference on Electric Engineering

یازدهمین کنفرانس مهندسی برق در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس مهندسی برق