پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies

پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها