سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

3rd Iranian Congress on Environment Crieses and their Rehabilitation Methodology

سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۵ تا ۸ دی ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها