اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

1st International Conference on Electronic City

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ تا ۲ اسفند ۱۳۸۶ توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک