کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

International Conference on Earthquake (A Memoral of Bam Disaster)

کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۳ تا ۱۰ دی ۱۳۸۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)