چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی

4th International Conference of Cognitive Science

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۲۰ اردبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۲ اردبهشت ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده علوم شناختی در شهر تهران برگزار گردید.