سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی

سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی

Third International Conference of Cognitive Science

سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده علوم شناختی در شهر تهران برگزار گردید.