اولین کنفرانی بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

اولین کنفرانی بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

The 1st International Conference on the Caspian Region Environmental Changes

اولین کنفرانی بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۷ تا ۴ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.


 

Topics related to the Caspian region1- Sea level changes
2- Fauna & flora
3- Geomorphological processes
4- Climate changes
5- Land use changes
6- Water resources changes (qualities-quantities)
7- Urban environmental changes
8- Polutions (soil,water,air)
9- Natural hazards
10- Ecology & environment
11- GIS & RS application environmental sciences
12- The other related topics to the Caspian region