هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

7th International Iranian Congress of Clinical Microbiology

پوستر هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۲ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- باکتری شناسی
- قارچ شناسی
- ویروس شناسی
- انگل شناسی
- ایمنی شناسی بیماریهای عفونی
- عفونت های تروپیکال و بیماری های فراموش شده
- مقاومت دارویی و کنترل عفونی
- بیماری های مشترک انسان و دام
- واکسیناسیون