سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

03rd Iranian National Conference on Construction Experiences of Irrigation and Drainage Networks

سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۸ تا ۳۰ مهر ۱۳۸۸ توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وزارت جهاد کشاورزی در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی