دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

2nd Iranian National Conference on Construction Experiences of Irrigation and Drainage Networks

دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ تا ۳ آبان ۱۳۸۶ توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وزارت جهاد کشاورزی در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی