نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

1st Iranian National Conference on Construction Experiences of Irrigation and Drainage Networks

نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۶ تا ۵ تیر ۱۳۸۶ توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی