ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

6th International Conference on Civil Engineering

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران