سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

03rd International Color and Coatings Congress

سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ تا ۲۷ آبان ۱۳۸۸ توسط پژوهشگاه صنایع رنگ در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش