ششمین کنگره سرامیک ایران

ششمین کنگره سرامیک ایران

6th Iranian Ceramic Congress

ششمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی و انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سرامیک ایران