چهارمین کنگره سرامیک ایران

چهارمین کنگره سرامیک ایران

4th Iranian Ceramic Congress

چهارمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۱ توسط انجمن سرامیک ایران در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره سرامیک ایران