اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها

اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها

The first international conference on borderline issues and applications

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها

اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها مراجعه فرمایید.


 

Main Topics:

 Hamiltonian Systems 

Fractional Differential Equations 

 ODEs and Applications 

 Delay and Difference Equations 

 Modelling and Math Biology 5

Stability Theory 6

 Control and Optimization 

 Scientific Computation and Numerical Algorithms 

 Topological Methods and Fixed Points 

 PDEs and Applications 

Bifurcation and Chaotic Dynamics 

Free Boundary Problems 

Stochastic Differential Equations and Applications 

Integral Equations and Applicationsمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها