شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

16th Iranian conference on Biomedical Engineering

شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰ دی ۱۳۸۸ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران