پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

15th Iranian Conference on Biomedical Engineering

پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ تا ۵ دی ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران