چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

14th Iranian conference on Biomedical Engineering

چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران و دانشگاه شاهد در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران