دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

10th Iranian conference on Biomedical Engineering

دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۰ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۰ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران