اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو

اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو

1st International Conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse

اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۸ تا ۱۱ تیر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی شیمی در شهر تهران برگزار گردید.


 

موضوعات و محورهای کنفرانسمحورهای کنفرانس با تاکید بر پیشرفت های اخیر و کاربرد فناوریهای نو دربرگیرنده موارد زیر می باشد:
تصفیه فاضلاب های صنعتی
تصفیه فاضلاب های خانگی
فرایندهای بازیافت آب
سیاست گذاری ها، خط مشی ها و قوانین در مدیریت پایدار
فناوری های نو (نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی های سبز،AOP، ...)
فناوری های غشا و جداسازی (بیوراکتور غشایی، جذب سطحی،...)
واکنش های شیمیایی و پدیده های انتقال در تصفیه فاضلاب و بازیافت آب
مدلسازی و شبیه سازی فرایندها
آلاینده های خاص (فلزات سنگین، مواد سمی و خطرناک، ...)
آموزش و مطالعات موردی

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نو