اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان

اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان

1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases

اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۷ تا ۹ بهمن ۱۳۸۷ توسط سازمان نظام دامپزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان