اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

International Conference on Banking Services Marketing

اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۸ تا ۲۲ آذر ۱۳۸۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی