سومین کنفرانس بین المللی پل

سومین کنفرانس بین المللی پل

3rd International Bridge Conference

سومین کنفرانس بین المللی پل در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده حمل و نقل، انجمن مهندسین عمران ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی کنفرانس

□ استانداردها و آئین نامه های بارگذاری، طراحی و اثر زلزله بر پلها
□ روشهای تحلیل و طراحی انواع پلهای فولادی، بتنی و سنگی
□ ارزیابی آسیب پذیری پل ها در شرایط وقوع زلزله
□ تجهیزات آسیب شناسی و بازرسی فنی
□ معیارهای مجاز بهره برداری با توجه به استاندارد معتبر
□ روش های ارزیابی ایمنی، سطوح عملکرد و قابلیت اطمینان پلها
□ انواع روشهای تعمیر، تقویت و نگهداری راه، باند، پل و ابنیه فنی
□ سیستم های مدیریت پلها
□ سطوح عملکرد و معیارهای بهسازی راه، باند و پل
□ مطالعات ژئوتکنیکی پلها
□ مطالعات هیدرولیکی پلها