اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

1st Conference on Physical Education and Sport Sciences

پوستر اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر نجف آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

محورهای همایش:

حیطه مدیریت ورزشی:
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در ورزش
مدیریت راهبردی در ورزش
مدیریت بحران و تغییر در ورزش
مدیریت رویدادهای ملی و بین المللی در ورزش
مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
اقتصاد در ورزش
کارآفرینی در ورزش
خصوصی سازی در ورزش
توسعه و مدیریت ورزش روستایی و عشایری
رسانه ها و توسعه سلامت
و سایر موضوعات مرتبط

بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک آسیب های ورزشی
بیومکانیک تکنیک های ورزشی
آنتروپومتری
بیومکانیک کلینیکی
بیومکانیک عصبی- عضلانی
بیومکانیک ورزش سالمندان
بیومکانیک ورزش معلولان
و سایر موضوعات مرتبط

حیطه فیزیولوژی ورزش
فعالیت بدنی و سازگاریهای فیزیولوژیکی
فعالیت بدنی و تغذیه و کنترل وزن
فعالیت بدنی و بیماری ها
فعالیت بدنی و محیط
فعالیت بدنی و سالمندی
فعالیت بدنی و زنان و تغییرات فیزیولوژیک
فعالیت بدنی و سلامت عمومی
فعالیت بدنی و کودکان
فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)
ژنتیک و ورزش
آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش
و سایر موضوعات مرتبط

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
آسیب های رشته های ورزشی
شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی
توانبخشی آسیب های ورزشی
پروتکل های درمانی
شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
و سایر موضوعات مرتبط

حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش
اثر فعالیت های حرکتی و ورزش بر بالیدگی، نمو و رشد
اثر فعالیت های حرکتی و ورزش بر مهارت های بنیادی و پایه و مهارت های ورزشی
ارزیابی رشد حرکتی و آزمون های رشد حرکتی
انتخاب ورزشکاران برتر
نقش اصول یادگیری در توسعه مهارت های بنیادی و پایه
نقش توجه در یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی
انتقال یادگیری
شرایط بهینه تمرین و یادگیری حرکتی
توسعه کنترل وضعیت بدن و عوامل مؤثر در طول عمر
کنترل طبیعی راه رفتن در طول عمر
ویژگی های کنترل مهارت های پایه و بنیادی در طول رشد
و سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی