همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار

همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار

Regional Conference on GIS and Sustainable development

همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد واحد اردستان در شهر اردستان برگزار گردید.


اهداف همایش:
 - ارائه دستاوردهای محققین در زمینه GIS و RS درمنطقه
 - معرفی زمینه های تحقیقاتی وجایگاه بین رشته ای
 -معرفی زمینه های کاربردی GIS و RS درمنطقه
 -تاکید بر استفاده این فناوری در مدیریت جامع وطرحهای منطقه ای

 محورهای همایش:
 -کاربردهای GISوRS درعلوم کشاورزی ومنابع طبیعی
 - کاربردهای GISوRS درعمران شهری وروستائی
 - کاربردهای GISوRS درمعماری وبرنامه ریزی شهری
 -دستاوردهای موردی در زمینه کاربرد تخصصی GISوRS وGps
 -تعیین زمینه های تحقیقاتی در منطقه اردستان
 -معرفی جایگاه بین رشته ای در توسعه این فناوری
 -استفاده از GISوRS در تهیه طرحهای توسعه جامعه واقتصادی واجتماعی