بیستمین سمینار جبر ایران

بیستمین سمینار جبر ایران

20th Iranian Algebra Seminar

بیستمین سمینار جبر ایران در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تربیت معلم - دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر در شهر تهران برگزار گردید.