بیستمین سمینار جبر ایران

بیستمین سمینار جبر ایران

20th Iranian Algebra Seminar

بیستمین سمینار جبر ایران در تاریخ ۲ اردبهشت ۱۳۸۸ تا ۳ اردبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تربیت معلم - دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر در شهر تهران برگزار گردید.