نوزدهمین سمینار جبر ایران

نوزدهمین سمینار جبر ایران

19th Iranian Algebra Seminar

نوزدهمین سمینار جبر ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.