همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی)

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی)

پوستر همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی)

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی) در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش

 اهداف کلی:

-جلب توجه اندیشمندان ، صاحب‌نظران و متخصصان به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

- شناسایی صاحبنظران ،پژوهشگران و کارشناسان توسعه پایدار روستایی در کشور و ایجاد زمینه برای تقویت روابط و شبکه های علمی بین آنها

- تقویت ادبیات علمی توسعه پایدار روستایی در کشور و زمینه سازی برای شکل‌گیری ظرفیت‌های علمی جدید در این زمینه

-زمینه سازی برای نزدیک کردن دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران  از یک سو و مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مسئول از دیگر سو  نسبت به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

اهداف خاص:

-نقد و ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی در ایران با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی

-بررسی چالش ها و فرصت های توسعه پایدار روستایی کشور در آستانه تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه

- ارائه راهکارهای مناسب برای پیشبرد فرایند توسعه پایدار روستایی در ابعاد مختلف با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی برای برنامه ششم توسعه

- ارائه رهنمودهای مشخص به دولت و نهاد های مسئول تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه

 

 

محورهای همایش:

 توسعه پایدار محیطی

-  مدیریت منابع و شبکه آب در مناطق روستایی

-  توانمند سازی و تاب آوری روستاییان در برابرمخاطرات محیطی

- سیاستها و راهبردهای مدیریت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی

-  چالش ها و راهکارهای مدیریت اراضی در مناطق روستایی

 

 توسعه پایدار اقتصادی:

- جایگاه روستا در اقتصاد مقاومتی

- الگوهای پایداری تولید و بهره وری محصولات کشاورزی

- تنوع بخشی اقتصاد روستایی(صنایع روستایی، گردشگری روستایی ، مشاغل خانگی، فعالیت های خدماتی)

-  بازار کار و توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی

-  اعتبارات و سرمایه گذاری در مناطق روستایی

- مدیریت اقتصاد محلی مشارکتی در پایداری اقتصاد روستایی

- شبکه بازاریابی در مناطق روستایی

- شبکه گردشگری روستایی

 توسعه پایدار اجتماعی- فرهنگی:

- ظرفیت سازی و توانمندسازی در توسعه پایدار روستایی

-  حمایت های اجتماعی و نظام بیمه روستایی

- سلامت ،رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و زیست پذیری روستایی

-فقرزدایی و کاهش نابرابری­های اجتماعی

- پایداری جمعیتی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی

- سبک زندگی و هویت مناطق روستایی

-  زنان و توسعه پایدار مناطق روستایی

- نظام فنی و حرفه ای روستایی

- نظام رسانه ای و توسعه پایدار روستایی

 توسعه پایدار فضایی-کالبدی:

- رویکرد کالبدی در هویت بخشی مناطق روستایی

- ساماندهی فضایی- کالبدی سکونتگاههای روستایی  و زیست بوم­های عشایری

- بهسازی و نوسازی مساکن و سکونتگاهها ی روستایی

- مدیریت محلی مشارکتی در  توسعه پایدار فضایی-کالبدی مناطق روستایی و عشایری

- پیوندهای روستایی- شهری  و توسعه پایدار مناطق روستایی

- شبکه راه ،حمل و نقل و دسترسی درتوسعه پایدار روستایی

 توسعه پایدار نهادی:

-  ارتباط نظام برنامه­ریزی کشور با نظام برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار روستایی

-  قوانین و مقررات پیشران توسعه پایدار روستایی

-  چالش ها و راهکارهای مدیریت مشارکتی و یکپارچه ملی، منطقه­ای و محلی در توسعه پایدار مناطق روستایی

-  الگوی تمرکززدایی برنامه ریزی و مدیریت روستایی

-  الگوی نظام فنی- اجرایی و توسعه پایدار روستایی

-  نهادهای مردم نهاد و توسعه پایدار روستایی

-  حکمروایی خوب و مدیریت توسعه پایدار روستایی