همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی

همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی

National Conference of Economy & Electrical Energy

همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در شهر اردبیل برگزار گردید.


انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران -شاخه اردبیل ، همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی را با محورهای ذیل برگزار می کند :
 - مدیریت بار و انرژی الکتریکی
 -ارزیابی جنبه های اقتصادی و فنی انرژی های تجدید پذیر
 -اقتصاد و مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت ساختمان
-بازار برق و اقتصاد انرژی الکتریکی
 -نقش شبکه های هوشمنددر اقتصاد و انرژی الکتریکی
 -مدیریت و اقتصاد انرژی الکتریکی
 -نقش فناوری اطلاعات (IT)در اقتصاد وانرژی الکتریکی
-نقش هدفمند سازی یارانه ها براقتصاد انرژی الکتریکی
 -ارزیابی اقتصادی فنی سیستم های توزیع از دیدگاه کیفیت توان و قابلیت اطمینان
 -استراتژی مصرف و بهینه سازی انرژی الکتریکی -تولید پراکنده و انرژی های نو
 -قیمت گذاری برق در محیط رقابتی -دیگر زمینه های مرتبط با اقتصاد و انرژی الکتریکی