ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

06th National Conference of Agricultural Economics

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ تا ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران