ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

6th National Conference of Agricultural Economics

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۶ تا ۹ آبان ۱۳۸۶ توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران