پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

05th National Conference of Agricultural Economics

پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۴ تا ۹ شهریور ۱۳۸۴ توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در شهر زاهدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران