چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

4th National Conference of Agricultural Economics

چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۲ تا ۶ شهریور ۱۳۸۲ توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران