دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ توسط انجمن کشت های بدون خاک ایران در شهر محلات برگزار گردید.


موضوعات: هیدروپونیک و توسعه پایدار مدیریت تولید در کشت های گلخانه ای و هیدروپونیک (مدیریت آفات، بیماریها، مصرف آب، تنش های گیاه، باغبانی و ...) کارآفرینی، اقتصاد و بازاریابی محصولات گلخانه ای هیدروپونیک و محصول سالم مکان یابی، احداث و تأسیس گلخانه هیدروپونیک و بحران خشکسالی بهره وری انرژی و سایر نهاده ها در کشت گلخانه ای