دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران

دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران

2nd Conference of Human Resource Empowerment

دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ توسط بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران