اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

1st Conference of Human Resource Empowerment

اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ تا ۲۸ آذر ۱۳۸۶ توسط بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی