سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

03rd National Conference on Safety Egineering and HSE Management

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE