دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

02nd National Conference on Safety Egineering and HSE Management

دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE