اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

1st National Conference on Safety Egineering, Loss Prevention, and HSE Management

اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۴ تا ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE