نخستین همایش ملی سلامت و توسعه پایدار

نخستین همایش ملی سلامت و توسعه پایدار

The First National Seminar On Health and Sustainble Development

نخستین همایش ملی سلامت و توسعه پایدار در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۷ توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
مفاهیم و مبانی
          مفهوم سلامت و جایگاه آن در توسعه پایدار
          شاخص های سلامت در توسعه پایدار
          استراتژی و برنامه های توسعه ملی و سلامت
          اثرات سیاست بر سلامت و توسعه پایدار
          اثرات اقتصاد بر سلامت و توسعه پایدار
          اثرات فناوری بر سلامت و توسعه پایدار
          پدیده جهانی شدن و سلامت
          پژوهش و روش در سلامت و توسعه پایدار
 
نظام سلامت و توسعه پایدار
          تولیت در نظام سلامت
          اقتصاد بهداشت و توسعه پایدار
          توسعه پایدار و نظام ارائه خدمات سلامت
 
همکاری و مشارکت مردمی و بین بخشی در سلامت و توسعه پایدار
          همکاری بین بخشی و سلامت
          مشارکت مردمی و بخش خصوصی در سلامت
          همکاری های بین المللی و منطقه ای در راستای حفظ و ارتقای سلامت
 
جامعه سالم و توسعه پایدار
          مؤلفه های اجتماعی سلامت
          امنیت و سلامت
          دین، معنویت و سلامت
          محیط زیست و سلامت
          مدیریت شهری و سلامت
          بازار و مناسبات بازرگانی در سلامت
          فرهنگ عمومی و سلامت
          حقوق شهروندی و سلامت
          آموزش و ارتقای سلامت
          ارتباطات، رسانه ها و سلامت