نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم" انسان و جامعه"

نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم" انسان و جامعه"

The First International Holy Quran Congress whit special to Human & Society

نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم" انسان و جامعه" در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای اصلی کنگره:

 Quran and Society
Quran and Human Perfection-
Quran and Sciences-
Quran and  Rights-
Quran and Religions-
Quran and Family-
Quran and Government-
Quran and Management-
Quran and Ethics-
Quran, Civili zation and Culture-
Quran and Islamic Awakening-
Quran and Justice-
Quran and the Futuristic Perception-
Quran and Human Challenges-
Quran and Spirituality-

And Any other suggestions regarding topics for this Conference are welcome