نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)

نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)

1st National Congress of Art Tabaristan (past and present)

نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال) در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط مؤسسه آموزش عالی مارلیک در شهر بابلسر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)