چهارمین دوره همایش ملی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی "هجوم خاموش"

چهارمین دوره همایش ملی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی "هجوم خاموش"

پوستر چهارمین دوره همایش ملی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی "هجوم خاموش"

چهارمین دوره همایش ملی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی "هجوم خاموش" در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.


محورهای همایش:

- اخلاق و آسیب های اجتماعی
- اقتصاد مقاومتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
- امنیت فرهنگی و آسیب های اجتماعی
- تاثیرات رعایت پیوست نگاری فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی
- تحلیل تاثیرات شبکه های اجتماعی در بروز و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
-  جنگ نرم و آسیب های اجتماعی
- جهانی شدن و آسیب های اجتماعی
- ظرفیت سازی فرهنگی و آسیب های اجتماعی
- فضای مجازی و آسیب های اجتماعی آن
- مدرنیته و آسیب های اجتماعی
- مصرف کالا و خدمات فرهنگی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
- مهندسی فرهنگی و آسیب های اجتماعی
- نقش سرمایه اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی
- نقش آموزه های دینی در کنترل و پیشگیری آسیب های اجتماعی