همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۵ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.