همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت

همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت

پوستر همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت

همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه پیام نور مرکز کبودرآهنگ استان همدان در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی
- کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی
- کاربرد نانوفناوری، زیست فناوری و سایر فناوری های نوین در مدیریت بهینه مصرف آب در  
    کشاورزی
- بررسی روابط میزان و نحوه مصرف نهاده های غیر آبی نظیر کودها و سموم بر بازده آبی
- ارائه روش های نوین مدیریت مزرعه شامل اعمال تناوب، آیش،  کشت های مخلوط و شیوه 
    های مشابه با جهت گیری حفظ و استفاده بهینه از منابع آبی در سطوح استانی و کشوری
- بررسی نقش آب در کشاورزی پایدار
-بررسی نقش متغیرهای اقتصادی در روند مصرف آب در کشاورزی
-نقش بخش های مختلف حکومتی، نهادهای مدنی، نهادهای مردم نهاد، تعاونی ها و اتحادیه 
    های کشاورزی در مدیریت نهادهای آبی
-بررسی نظام های قانونی و حقوقی منطقه ای و بین المللی تعیین میزان حق آبه و تاثیر آن 
    بر تغییر الگوی آبیاری
- رابطه پایداری مصرف آب و پایداری محیط زیست
- نقش آموزش های رسمی، غیر رسمی و عوامل روانشناختی در جهت ایجاد و حفظ الگوی 
      استفاده پایدار از منابع آبی
- استفاده از هرزآب ها، پساب های تصفیه شده و منابع آبی غیر معمول در دسترس و قابل 
      حصول
- نقش و تاثیر رسانه های دیداری، شنیداری و دیجیتال در ترویج الگوی مصرف آب بهینه
- مکانیزاسیون و مدیریت مصرف آب
- سازه های آبی و تجهیزات آبیاری و کاهش میزان مصرف آب
- بررسی روند تغییرات خشک سالی و تر سالی در اقلیم های مختلف و تاثبر آن در مدیریت بهینه آب