همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی (اجلاس اول: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد)

همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی (اجلاس اول: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد)

پوستر همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی (اجلاس اول: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد)

همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی (اجلاس اول: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد) در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط انجمن ایرانی تاریخ در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- تاریخ نگاری و تاریخ نگری (بر اساس منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد)
- جستجوی روش شناختی در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد تاریخی
- معرفی آرشیوها و نسخ خطی
- بررسی و معرفی اسناد و مدارک عصر صفوی
- تحلیل تأثیر خاستگاه اقلیمی، مذهبی، فرهنگی مؤلفان در رویکرد آنان به تاریخ
- مطالعه تطبیقی و بررسی های موضوعی در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد تاریخی