نخستین همایش آسیبهای پنهان

نخستین همایش آسیبهای پنهان

نخستین همایش آسیبهای پنهان در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار گردید.


اهداف همایش:
آسیب های اجتماعی در روند رو به گسترش خویش فراتر از اقشار ، جنس ، گروه های سنی و شغلی و ... عمل می کنند. بر همین اساس و نیز بر طبق اصول پیشگیری و مراحل آن اهدافی طرح شدند که عبارتند از:
1- معرفی و شناخت آسیب های پنهان مدرن و در حال گسترش در جامعه
2- شناخت علل و زمینه های بروز آسیب های پنهان
3- ارائه راه حل های کاربردی و تخصصی جهت جلوگیری از آسیب های پنهان
4- ارتقای سطح آگهی های جامعه نسبت به این آسیب ها
5- معرفی آسیب های پنهان بطور ویژه به قشر جوان و نوجوان

محورهای همایش:
آسیب های پنهان گستره ی بسیار متنوعی دارند و شامل همه آسیب های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، قضایی و روانی و ... می شوند. بر همین اساس ، خود را ملزم به تعیین صفت برای عنوان همایش شدیم و بر اساس نیاز روز صفت اجتماعی مزین نام همایش شد. اما چون صفت اجتماعی نیز خود می تواند کلی باشد در نهایت بدو صفت جزئی در محورها تبدیل شدند ، که عبارتند از:
الف: بخش اجتماعی:
- اینترنت( چت، ازدواج های اینترنتی، گردشگری مبتذل ، هرزه نگاری و اعتیاد به اینترنت)
- موبایل(بلوتوث)
مواد مخدر(مواد مخدر جدید و اعتیاد آور)
خیابانگردی(دوست یابی های موقت، مزاحمت های خیابانی و روابط نامتعارف)
بازیهای رایانه ای

ب: بخش فرهنگی:
سوءاستفاده از باورهای اعتقادی
موسیقی(موسیقی های مدرن و وارداتی)
حجاب(حجاب گریزی، حجاب ستیزی ، مدگرایی و بد حجابی)
ماهواره (تبعات فرهنگی وکانال های مبتذل)