کنفرانس بین المللی هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه ای

کنفرانس بین المللی هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه ای

International Conference on Hydraulics of Dams and River Structures

کنفرانس بین المللی هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه ای در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۳ تا ۲ مرداد ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه ای